W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu poprawnej prezentacji informacji. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

Regulamin korzystania z Portalu Klienta 

I. Postanowienia wstępne:

1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz warunki korzystania z Portalu Klienta, to jest z usługi świadczonej przez BNP  Paribas Lease Group sp. z o.o., działającej na zlecenie  BNP Paribas Leasing Services sp. z o.o. (dla Klientów BNP Paribas Leasing Services sp. z o.o.) oraz na zlecenie BNP Paribas Bank Polska S.A. (dla Klientów, którzy zawarli umowę leasingu z BNP Paribas Bank Polska S.A.
2. Pojęciom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

1) Bank – BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod  numerem KRS 0000011571, NIP 5261008546, posiadający kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł., w całości wpłacony.
2) BNP Paribas Lease Group sp. z o.o. -  BNP Paribas Lease Group sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak 3 (02-676 Warszawa), zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000022385, posiadająca NIP: 113-20-61-128, REGON: 013214662; kapitał zakładowy 17.000.000 zł.,
3) BNP Paribas Leasing Services sp. z o. o.  – BNP Paribas Leasing Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000098813, posiadająca NIP 521-31-10-063 oraz kapitał zakładowy w wysokości 40.000.000 zł.
4) Faktura – dokument księgowy określony przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. z dnia 9 listopada 2018 r. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174),  wystawiany przez BNP Paribas Leasing Services sp. z o.o. lub Bank, w związku z zawartymi Umowami, w szczególności faktura, faktura korygująca, duplikat faktury, nota, nota korygująca.
5) Faktura elektroniczna – Faktura w formie elektronicznej wystawiona i otrzymana w formacie elektronicznym PDF.
6) Hasło – zabezpieczenie dostępu do Portalu Klienta, w postaci zdefiniowanego przez Klienta ciągu znaków, który umożliwia zalogowanie się do Portalu Klienta i identyfikację Użytkownika.
7) Klient – przedsiębiorca, który zawarł Umowę z BNP Paribas Leasing Services sp. z o.o. lub Bankiem, będący osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną lub osobą fizyczną, która we własnym imieniu prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową.
8) Konto Klienta – zakres usług, z których może korzystać Klient w ramach Portalu. Konto Klienta umożliwia działania zgodne z Regulaminem i udostępnionymi funkcjami Portalu.
9) Login – indywidualny adres email podany przez Klienta w trakcie procesu zwierania lub trwania Umowy.
10) Portal Klienta lub Portal  – usługa świadczona przez BNP Paribas Lease Group sp. z o.o., działającej jako podwykonawca  BNP Paribas Leasing Services sp. z o.o. oraz Banku drogą elektroniczną, która polega na umożliwieniu użytkownikom elektronicznego dostępu do danych dotyczących Umów pod adresem https://portalklienta.leasingsolutions.bnpparibas.pl oraz korzystanie z innych funkcjonalności Portalu Klienta określonych niniejszym Regulaminem.  
11) Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. 
12) Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.
13) Umowa – umowa leasingu lub inna umowa łącząca Klienta z BNP Paribas Leasing Services sp. z o.o. W zakresie umów zawartych z Bankiem, Umowa oznacza jedynie umowę leasingu.
14) Usługodawca – BNP Paribas Lease Group sp. z o.o.
15) Użytkownik – Klient lub osoba działająca w imieniu Klienta, upoważniona przez niego do korzystania z Portalu. Portal przewiduje dwa rodzaje Użytkowników. Użytkownik Główny  – to Użytkownik, który ma dostęp do wszystkich funkcjonalności Portalu. Użytkownik Dodatkowy, to Użytkownik upoważniony przez Klienta do przeglądania Konta Klienta oraz  pobierania dokumentów. W celu uniknięcia wątpliwości definicja Użytkownika obejmuje Użytkownika Głównego oraz Użytkownika Dodatkowego.
3. Regulamin udostępniany jest na ekranie logowania do Portalu oraz w Portalu w sekcji „Linki” pod przyciskiem „Regulamin portalu” w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i odtwarzanie. Każdy Użytkownik przed pierwszym skorzystaniem z Portalu, jest zobowiązany do zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu. Każdy Użytkownik ma możliwość pobrania regulaminu w każdym momencie korzystania  z Portalu Klienta z sekcji „Linki”.

II. Wymogi techniczne korzystania z Portalu:

1. W celu korzystania z Portalu, Klient powinien:
1) Dysponować urządzeniami końcowymi (sprzęt komputerowy, mobilne urządzenia elektroniczne),
2) Posiadać aktualną wersję jednej z przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer 11, Safari, Edge, Opera.
3) Posiadać dostęp do Internetu.
4) Włączyć obsługę JavaScript i Cookies.
5) Zainstalować program Adobe Acrobat Reader. Aplikację można pobrać bezpłatnie z następującej lokalizacji: http://get.adobe.com/reader/

III. Dostęp do Konta Klienta:

1. Korzystanie z Portalu Klienta jest możliwe za pośrednictwem strony internetowej na https://portalklienta.leasingsolutions.bnpparibas.pl po zalogowaniu się zgodnie z postanowieniami ust. 2, z wykorzystaniem Hasła i Loginu.

2. Dostęp do Portalu za pośrednictwem strony internetowej https://portalklienta.leasingsolutions.bnpparibas.pl jest możliwy po spełnieniu następujących warunków:
  
1) Podania indywidualnego i poprawnego adresu email w procesie zawierania lub w czasie trwania Umowy,
2) Podania indywidualnego i poprawnego numeru telefonu w procesie zawierania lub w czasie trwania Umowy,
3) Posiadania co najmniej jednej aktywnej Umowy,
4) Złożenia wniosku o aktywację Konta Klienta poprzez kliknięcie w link wysłany na wskazany przez Klienta adres email,
5) Ustalenie przez Klienta Hasła i zatwierdzenie Hasła, za pomocą kodu autoryzacyjnego SMS, przesłanego na podany numer telefonu,
6) Zalogowanie się do Portalu,
7) Akceptacji przez Użytkownika postanowień Regulaminu, opcjonalnej akceptacji zgód marketingowych oraz zgody na e-fakturę. 

3. Po pierwszym logowaniu do Portalu (i akceptacji Regulaminu), Klient otrzyma możliwość przejścia do Portalu Klienta poprzez link https://portalklienta.leasingsolutions.bnpparibas.pl.

4. W przypadku pięciu (5) nieudanych prób zalogowania do Portalu, dostęp do Portalu zostanie zablokowany. W celu uzyskania ponownego dostępu Użytkownik jest zobowiązany do skontaktowania się telefonicznie pod numery wskazane w stopce strony  i postępowania zgodnie z otrzymanymi instrukcjami.


IV. Zakres usług Portalu.

1. Poprzez Portal Klienta po zalogowaniu się na Konto Klienta, Użytkownik Główny otrzyma:
a) dostęp do informacji dotyczących Umów,
b) dostęp do informacji o rozliczeniach danej Umowy,
c) dostęp do wystawionych Faktur w formie elektronicznej,
d) możliwość dokonywania wybranych czynności dotyczących Umów,
e) możliwość składania innych wskazanych oświadczeń wiedzy,
f) możliwość składania wniosków dotyczących Umów.

Użytkownik Dodatkowy otrzyma te same uprawnienia z wyłączeniem:

a) możliwości składania innych wskazanych oświadczeń wiedzy,
b) możliwości składania wniosków dotyczących Umów,
c) możliwości dokonywania wybranych czynności dotyczących Umów..

2. Akceptacja niniejszego Regulaminu i założenie Konta Klienta w Portalu Klienta oraz wyrażenie odpowiedniej zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej na etapie pierwszego logowania jest równoznaczne ze zgodą na doręczanie Faktur elektronicznych przez Portal Klienta. Faktury elektroniczne będą od tej pory Klientowi udostępniane wyłącznie poprzez Konto Klienta w Portalu Klienta. Klientowi nie przysługuje prawo do otrzymania Faktur w innej formie (papierowej czy cyfrowej lub za pośrednictwem email). 

3. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Faktura elektroniczna będzie uważana za doręczoną w momencie odebrania przez Klienta powiadomienia o udostępnieniu danej Faktury elektronicznej w Portalu Klienta.

9. Klient jest uprawniony do rezygnacji z doręczenia mu Faktur za pomocą Portalu Klienta. W tym celu Klient powinien skierować wniosek  o zmianę sposobu doręczenia Faktur. Wniosek taki można złożyć w formie pisemnej, telefonicznie podczas kontaktu z infolinią pod numerem telefonu  (22) 829 97 67 lub elektronicznie za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na klient@corp.bnpparibas.com lub poprzez funkcjonalność „Wnioski” w Portalu Klienta.

4. Jeśli rezygnacja ze sposobu doręczenia Faktur poprzez Portal Klienta zostanie odebrana przez Usługodawcę w terminie do 20 dnia danego miesiąca kalendarzowego, to wznowienie wysyłania Faktur w formie papierowej nastąpi w następnym miesiącu kalendarzowym po miesiącu w którym Klient złożył rezygnację. Jeśli wniosek dotyczący rezygnacji ze sposobu doręczenia Faktur poprzez Portal Klienta zostanie odebrany przez Usługodawcę po 20 dniu danego miesiąca kalendarzowego, to wznowienie wysyłania Faktur w formie papierowej nastąpi w miesiącu kalendarzowym, przypadającym po następnym miesiącu, w którym Usługodawca otrzymał wniosek o rezygnacji.
 
5. W przypadku rezygnacji ze sposobu doręczenia Faktur poprzez Portal Klienta, Klient może ponosić opłatę zgodnie z warunkami Umowy i mającą zastosowanie tabelą opłat i prowizji. 

6. Faktury elektroniczne będą udostępnione w Portalu w formacie PDF, przez okres 6 miesięcy od daty wystawienia danej Faktury.

7. Rezygnacja z usługi dotyczącej Faktury elektronicznej nie oznacza braku możliwości korzystania z innych funkcjonalności Portalu. W przypadku rezygnacji z doręczania Faktur elektronicznych poprzez Portal Klienta, w Portalu Klienta widoczne będą dane dotyczące wystawionych Faktur.

V. Reklamacje.

1. Użytkownik może składać  reklamacje (zastrzeżenia), dotyczące usług świadczonych w ramach Portalu.

2. Reklamacje powinny być składane niezwłocznie, po wystąpieniu okoliczności budzących wątpliwości Użytkownika, co ułatwi i przyspieszy rzetelne rozpatrzenie reklamacji.

3. Reklamacje mogą być składane przez Klientów BNP Paribas Leasing Services Sp. z o.o. w formie pisemnej – przesyłką pocztową na adres BNP Paribas Leasing Services Sp. z o.o. (dla Klientów BNP Paribas Leasing Services Sp. z o.o.) , ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa, ustnie – telefonicznie pod numerem infolinii (22) 829 97 67 (opłata za połączenie wg cennika operatora), albo osobiście do protokołu w centrali BNP Paribas Leasing Services sp. z o.o. lub drogą elektroniczną  na adres: reklamacje@corp.bnpparibas.com, lub za pośrednictwem Portalu.

4. Reklamacje mogą być składane przez Klientów Banku w formie pisemnej – osobiście w oddziałach lub siedzibie Banku albo przesyłką pocztową na adres oddziału lub siedziby Banku, ustnie – telefonicznie pod numerem infolinii +48 22 566 99 99 (opłata za połączenie według cennika operatora), albo osobiście do protokołu w oddziale lub siedzibie Banku, drogą elektroniczną - systemami bankowości elektronicznej lub za pośrednictwem formularza reklamacyjnego na stronie internetowej Banku – www.bnpparibas.pl. Szczegółowe dane teleadresowe oddziałów i siedziby Banku podawane są na stronie internetowej Banku oraz w oddziałach Banku.

5. Po złożeniu przez Klienta reklamacji, rozpatrzenie i udzielenie odpowiedzi następuje w  postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji.  Udzielenie odpowiedzi Klientowi, będącemu osobą fizyczną, pocztą elektroniczną następuje na jego wniosek.  Odpowiedź telefoniczna jest możliwa wyłącznie w stosunku do Klientów innych niż osoby fizyczne.

6. Rozpatrzenie i udzielenie odpowiedzi na reklamacje, następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w powyższym terminie, Klient otrzyma informację o braku możliwości wywiązania się z tego terminu oraz wyjaśnienia dotyczące przyczyny opóźnienia. Taka informacja wskazuje okoliczności wymagające ustalenia do rozpatrzenia sprawy oraz określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć w przypadku Klientów będących osobami fizycznymi 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

7. Na wniosek Klienta, otrzyma on potwierdzenie złożenia reklamacji odpowiednio do sposobu jej złożenia lub w inny uzgodniony sposób.

8. Klientowi będącemu osobą fizyczną przysługuje prawo złożenia wniosku do Rzecznika Finansowego o przeprowadzenie pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązania ewentualnego sporu.


VI. Prawa i obowiązki Stron.

1. Usługi dostępne w Portalu Klienta są świadczone zgodnie z Regulaminem.

2. Zaakceptowanie Regulaminu jest równoznaczne z zawarciem przez Klienta z BNP  Paribas Lease Group sp. z o.o., umowy o świadczenie usług elektronicznych w zakresie usług wynikających z niniejszego Regulaminu. Umowa dotycząca usług świadczonych za pomocą Portalu Klienta, zawarta jest na czas trwania Umów. Istnienie choćby jednej obowiązującej Umowy umożliwia Klientowi dostęp do danych dotyczących wszystkich Umów. Dostęp do Portalu Klienta jest możliwy w okresie 6 miesięcy od dnia zakończenia, rozwiązania, wypowiedzenia lub ustania pod jakimkolwiek innym tytułem prawnym ostatniej Umowy.
3. Klient ponosi odpowiedzialność za naruszenie postanowień Regulaminu i zobowiązuje się do niepodejmowania działań mających na celu zakłócenie poprawnego działania Portalu Klienta oraz  wprowadzania treści o charakterze bezprawnym. Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonywania prac technicznych i konserwacyjnych Portalu Klienta. O przerwach technicznych Klient zostanie poinformowany z wyprzedzeniem za pośrednictwem komunikatu w Portalu Klienta.

4. Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu w trakcie obowiązywania Umowy, jedynie w przypadku, gdy zaistnieje ważna przyczyna, którą może być:

a) zmiana funkcjonalności Portalu Klienta, jeżeli nowe funkcjonalności powodują konieczność zmiany zasad korzystania z Portalu Klienta określonych Regulaminem, przy czym wskazuje się, iż wprowadzenie innych dodatkowych funkcjonalności Portalu, w szczególności: (i) ułatwiających korzystanie z niego lub (ii) umożliwienie Klientowi dostępu do nowych funkcjonalności w zakresie Umów, nie wymaga zmiany Regulaminu.

b) konieczność dostosowania Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa.
 
5. Jednocześnie Usługodawca z wyprzedzeniem przekaże informacje o zmianie Regulaminu w Portalu Klienta i umieści w Portalu dotychczasowy Regulamin z zaznaczonymi zmianami. Powyższe nastąpi nie później niż jeden (1) miesiąc przed proponowaną datą wejścia zmian w życie.

6. Wobec proponowanych zmian Regulaminu, Klient  może wyrazić sprzeciw lub zrezygnować z usług Portalu Klienta, zgodnie z ust. 11. Brak sprzeciwu wobec proponowanych zmian do dnia wejścia w życie zmian jest równoznaczny z wyrażeniem przez Klienta zgody na te zmiany. Klientowi przysługuje także prawo do zakończenia korzystania z Portalu w każdym czasie w trybie określonym w ust. 11.

7. W przypadku, gdy Klient zgłosi sprzeciw, o którym mowa powyżej, ale nie zrezygnuje z usług świadczonych za pomocą Portalu Klienta, umowa dotycząca korzystania z Portalu Klienta wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian.

8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a. przerwy w dostępie do informacji zawartych w Portalu Klienta, które są spowodowane awarią lub wadliwym funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych, w tym za działania i zaniechania dostawców oprogramowania, operatorów sieci telefonii komórkowych, dostawców Internetu, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności,
b. działania siły wyższej,
c. za szkody powstałe w związku z nie przestrzeganiem postanowień Regulaminu,
d. udostępnienie osobom nieuprawnionym lub korzystanie z Portalu Klienta przez osoby trzecie. 

10. W przypadku przerw w dostępności Portalu Klienta, Klient powinien się skontaktować z Biurem Obsługi Klienta na adres klient@corp.bnpparibas.com lub pod numerem telefonu  (22) 829 97 67.
11. Korzystanie z Portalu  Klienta jest bezpłatne.
12. Klient ma prawo do rezygnacji z korzystania usług Portalu w każdym czasie bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów i bez konieczności podawania przyczyny. W tym celu Klient wysyła żądanie rezygnacji na adres klient@corp.bnpparibas.com. Rezygnacja z usług świadczonych za pomocą Portalu jest skuteczna w terminie 10 dni od dnia otrzymania wniosku przez Usługodawcę.
13. Klient przyjmuje do wiadomości, iż rezygnacja z usług Portalu jest równoznaczna z cofnięciem zgody na otrzymywanie Faktur elektronicznych i akceptuje, iż przesyłanie Faktur w formie papierowej może wiązać się z koniecznością ponoszenia opłat wynikających z Umowy i mającej zastosowanie tabeli opłat i prowizji.
14. Klient zobowiązuje się przyjmować Faktury w innej formie niż elektroniczna, w sytuacji w której z powodów technicznych udostępnianie Faktur elektronicznych nie będzie możliwe za pośrednictwem Portalu Klienta. W takim przypadku Usługodawca poinformuje Klienta o sposobie wystawienia Faktury a Klient zobowiązuje się do przyjęcia i opłacenia tak wystawionej Faktury w terminie w niej określonym. 

VII. Zasady bezpieczeństwa


1. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do zabezpieczenia danych służących do logowania do Portalu Klienta przed dostępem do nich osób trzecich.
2. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność za wszelkie skutki wynikające z korzystania z Portalu przez osoby nieuprawnione, które uzyskały dostęp do Portalu w wyniku naruszenia przez Użytkownika postanowień ust. 1
3. Użytkownik jest zobowiązany do wylogowania się z Portalu po zakończeniu korzystania z jego usług.

VIII. Dane osobowe.

1. W Portalu przetwarzane są dane osobowe Klienta i jego reprezentantów oraz Użytkowników, uzyskane w trakcie zawierania i wykonania Umów oraz podane w okresie korzystania z Portalu. Udostępnienie danych osobowych związane jest ze świadczeniem usług za pomocą Portalu i ma charakter dobrowolny, jest ono jednak niezbędne do korzystania z Portalu.

2. Administratorem danych osobowych są:  (i) w odniesieniu do Umów zawartych z BNP Paribas Leasing Services sp. z o.o. -  BNP Paribas Leasing Services sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Suwak 3, 02 – 676 Warszawa, zaś w odniesieniu do Umów zawartych z Bankiem - BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa (dalej łącznie jako „Administratorzy”).

3. Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych, dalej jako „RODO”), w celu wykonania usług świadczonych przez Portal, jeżeli stroną Umowy jest osoba fizyczna lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu wykonania wykonywania usług świadczonych przez Portal, dla Klienta który nie jest osobą fizyczną, a który ustanowił osoby fizyczne jako Użytkowników.  

4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych poprzez przesłanie wiadomości na adres email: iodo@bnpparibas.pl.

5. Podane dane osobowe będą przetwarzane również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu:

• spersonalizowanego marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez
• Administratorów, w trakcie korzystania z Portalu, wykonania umów z podmiotami współpracującymi w zakresie usług Portalu,
• dochodzenia i obrony przed roszczeniami, w tym w ramach postępowania sądowego
lub egzekucyjnego w przypadku uzyskania wiedzy o korzystaniu z Portalu w sposób
• niezgodny z prawem,
• administracji wewnętrznej Administratorów, w tym utrzymania infrastruktury teleinformatycznej Portalu, analizy portfela Umów, statystyki,
• raportowania wewnętrznego, co stanowi przetwarzanie niezbędne do realizacji celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratorów.

6. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uczestniczące w zakresie wykonania usług świadczonych przez Portal, także dostawcy IT lub innych usług związanych z Portalem (przetwarzający w imieniu Administratorów), podmioty powiązane z Administratorami lub działające na zlecenie Administratorów (w tym w szczególności BNP Paribas Lease Group sp. z o.o.) oraz partnerzy realizujący usługi na rzecz Administratorów. W zakresie i na podstawie obowiązujących przepisów prawa odbiorcami danych mogą być także inne podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych.

7. Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany obowiązującym prawem w związku z realizacją obowiązków prawnych (czyli przez okres 5 lat lub inny mający zastosowanie, liczony od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione). Natomiast w zakresie danych osobowych przetwarzanych do celów marketingowych będą one przetwarzane do momentu zgłoszenia przez sprzeciwu lub wycofania zgody.

8. W zakresie danych osobowych osobie fizycznej, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od właściwego z Administratorów, jako administratora danych:

- dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO),
- sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),
- usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO),
- ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
- przeniesienia danych osobowych (art. 20 RODO),
- realizacji prawa sprzeciwu (art. 21 RODO).

9. Ponadto osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych.

10. Zasady przetwarzania danych osobowych Klienta i jego reprezentantów przez Administratorów zostały wskazane w dokumentacji dotyczącej Umów oraz w Polityce prywatności.

IX. Pliki cookies.

1. Warunkiem prawidłowego działania Portalu jest zezwolenie na korzystanie przez Portal  i zapisywanie plików cookies.
2. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie, przechowywanie i dostęp do plików cookies poprzez wybranie odpowiedniej opcji na oknie typu pop-up . Użytkownik może nie wyrazić zgody na korzystanie z plików cookies lub cofnąć zgodę już wyrażoną poprzez wybranie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce.
3. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu Klienta.
4. Pliki cookies zapisują informacje o logowaniach, oraz usuwają informacje o Haśle po wylogowaniu z urządzenia Klienta. 
5. Pliki cookies zapisują informacje, czy Użytkownik wyraził zgodę na stosowanie plików cookies.

X. Postanowienia końcowe.

1. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności ustaw o świadczeniu usług drogą elektroniczną, kodeks cywilny oraz inne właściwe ustawy.

2. Wszelkie spory powstałe na gruncie realizacji Umowy podlegają jurysdykcji sądów polskich, a Sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia będzie Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

3. Usługodawca ma prawo przenieść prawa i obowiązki wynikające z  Regulaminu bez konieczności uzyskiwania uprzedniej zgody Klienta.

4. Prawa i obowiązki Klienta lub Użytkownika wynikające z korzystania z Portalu  nie mogą być scedowane lub w inny sposób przeniesione na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody właściwego Usługodawcy.

5. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej https://portalklienta.leasingsolutions.bnpparibas.pl.

6. Postanowienia Regulaminu obowiązują od dnia 20.03.2020 roku.